Aktualności

SEMINARIUM NAUKOWE: POLICJA - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Data publikacji 06.04.2017

6 kwietnia 2017 roku w siedzibie Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej odbyło się Seminarium Naukowe: POLICJA - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ, przygotowane przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP. Gościem honorowym debaty był Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Łukasz Kudlicki. Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, jego zastępca nadinsp. Jan Lach oraz Dyrektorzy Biur Komendy Głównej Policji.

Na zaproszenie organizatorów w sympozjum wzięła udział delegacja Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., której przewodniczyła Prezes Stowarzyszenia Teresa Bracka.

Prezes Teresa Bracka w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. zaprosiła Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka oraz Komendanta Głównego Policji nadisnp. dr Jarosława Szymczyka do uczestnictwa w ogólnopolskich uroczystościach 21 kwietnia 2017 w Katowicach przed Grobem Policjanta Polskiego. Uroczystość będzie poświęcona pamięci policjantów II RP - ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i powrotu części Górnego Śląska do Polski 1922 – 2017, które odbędą się 9 czerwca 2017 roku w Katowicach i zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Prezes Teresa Bracka obu Panom wręczyła pamiątkowe kalendarze rok 2017 wydane z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 1922 - 2017.

Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się również: przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Katyńskie w Warszawie.

Przybyłych gości i uczestników debaty serdecznie powitał p.o. Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP kom. Krzysztof Musielak, zaznaczając, iż data dzisiejszego seminarium jest nieprzypadkowa. Nawiązuje ona bowiem do Zbrodni Katyńskiej: 5 kwietnia 1940 r. z obozu w Ostaszkowie wyruszył pierwszy transport jeńców kierowanych na egzekucję do Kalinina (obecnie Twer).

Następnie głos zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, który dziękując organizatorom seminarium podkreślił, że inicjatywa ta koresponduje z jego dążeniem do odbudowy etosu służby w Policji. Musi on być oparty na przedwojennych wartościach i zasadach, którymi kierowali się funkcjonariusze Policji Państwowej. Nieprzypadkowo bowiem określano ich „bohaterami obowiązku”.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk dodał, iż funkcjonariusze dzisiejszej Policji nie szczędzą wysiłku, aby zasłużyć na miano „bohaterów czasów pokoju”. Świadczą o tym nie tylko służbowe raporty jak i doniesienia prasowe. Na takich policjantach trzeba budować etos formacji – podkreślił nadinsp. Szymczyk.

Pierwszym punktem programu seminarium był pokaz fragmentu polskiego filmu policyjnego pt. „Bezimienni bohaterowie” w reż. Michała Waszyńskiego. Premiera filmu odbyła się 7 stycznia 1932 roku w kinie „Majestic” w Warszawie. W powojennej Polsce nie był on nigdy publicznie prezentowany. Udostępniła go nieodpłatnie Filmoteka Narodowa specjalnie na seminarium.

Cykl wystąpień rozpoczął podinsp. Jacek Walaszczyk z KGP, twórca i administrator internetowego portalu o przedwojennej policji (www.policjapanstwowa.pl), który opowiedział o zamiłowaniu do historii formacji i swych pasjach kolekcjonerskich, które pomagają mu zgłębiać tajniki dziejów służb bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Z kolei o swoich doświadczeniach i refleksjach rekonstruktora policyjnego mówił insp. Sławomir Cisowski, naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP, od lat ekspert i miłośnik tej dziedziny historii.

Z ciekawym referatem w zastępstwie dr hab. Aleksandra Głogowskiego z UJ wystąpił post. Krzysztof Nawrot, magistrant z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który scharakteryzował postawę patriotyzmu jako bardzo ważną część etosu służby funkcjonariuszy Policji Państwowej. Przejawiał się on w różnej formie, nie tylko jako umiłowanie Ojczyzny i gotowość do poświęceń dla niej, ale również w trosce o wspólne dobro, w poczuciu silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją.

Interesującymi refleksami badawczymi dotyczącymi umundurowania Policji Państwowej z lat 1919-1939 podzielił się mgr Michał Chlipała, pracownik naukowy Muzeum Narodowego w Krakowie.

Druga część seminarium poświęcona była dziejom trzech okręgów policyjnych: VII – Krakowskiemu, VIII – Lwowskiemu oraz Policji Województwa Śląskiego. Mł. insp. Mariusz Skiba z KWP w Rzeszowie omówił kontrowersyjną kwestię formowania struktur Policji Państwowej w okręgu krakowskim w latach  1919-1921.

Z interesującym monograficznym wykładem na temat organizacji Policji Państwowej  w woj. lwowskim wystąpił mł. asp. dr Marcin Dziubak z KWP w Rzeszowie, przybliżając uczestnikom sympozjum mało dotąd znane dzieje Policji Państwowej na kresach Rzeczpospolitej.

Grzegorz Grześkowiak, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach, przedstawił natomiast działalność publicystyczną członków stowarzyszenia, wyrażającą się licznymi publikacjami prasowymi i wydawnictwami książkowymi, poświęconymi Policji Województwa Śląskiego 1922-1939, ze szczególnym uwzględnieniem martyrologii jej funkcjonariuszy w okresie II wojny światowej na ziemiach byłego ZSRR.

Trzecią część sympozjum wypełnili przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Nadkom. dr Dominik Hryszkiewicz, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych, scharakteryzował pojęcie dydaktyki zadaniowej w Policji, która ma niebawem być wdrażana w WSPol. Polega ona na kierowaniu procesem nauczania (uczenia się) za pomocą specjalnie dobranych zadań dydaktycznych, które wyznaczają kierunek procesu kształcenia, współokreślają dobór treści, organizację środowiska pedagogicznego oraz metodykę nauczania.

Dyrektor Hryszkiewicz wygłosił jeszcze jeden referat, zastępując swego przełożonego – rektora (komendanta) uczelni, mł. insp. dr Marka Fałdowskiego, któremu obowiązki służbowe nie pozwoliły wziąć udziału w debacie. Jego temat brzmiał: „Kryteria ocalenia jeńców – funkcjonariuszy Policji Państwowej z zagłady” i dotykał kwestii polskich policjantów, którzy uniknęli zagłady w trakcie likwidacji obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie.

Nadkom. dr Jarosław Truchan, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego omówił wybrane aspekty współczesnej Policji po transformacji ustrojowej.

Podsumowania konferencji dokonał kom. Krzysztof Musielak. Dziękując prelegentom za interesujące wystąpienia, wyraził jednocześnie nadzieję na kontynuację tej formy wymiany poglądów.

FOTO: OSRP_1939,  KGP, Policja 997